ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zde naleznete informace o způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů, včetně rozsahu Vašich práv s tím souvisejících.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost CONMACO MÍSEČKY s.r.o., se sídlem Revoluční 1044/23, Praha 1, Staré Město, IČO: 26767074, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92330 (dále jen „Správce“)

Právní základ zpracování

Tyto zásady jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).
Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
a) skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
b) oprávněný zájem Správce nebo třetí strany v případě podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení;
c) Váš souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Účely zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je:
a) plnění kupní, popř. jiné smlouvy uzavřené mezi Vámi a Správcem nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy na Vaši žádost;
b) přímý marketing (př. zasílání marketingových sdělení Správce) a/nebo remarketing (př. zobrazování personalizovaných reklam) ve vztahu k zákazníkům či návštěvníkům webových stránek Správce (blíže viz také Prohlášení o cookies).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště. Tedy osobní údaje, díky kterým vás Správce jednoznačně a nezaměnitelně identifikuje.
 • Kontaktní údaje: především e-mailová adresa, číslo telefonu, kontaktní adresa, a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás Správce bude moci kontaktovat.
 • Údaje o používání webových stránek Správce: blíže viz Prohlášení o cookies.

Dobrovolnost při poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud odmítnete sdělit identifikační a kontaktní údaje, není možné s Vámi uzavřít smlouvu nebo jednat o jejím uzavření. Pokud poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiný účel než plnění smlouvy, lze jej kdykoliv odvolat.
Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
Osobní údaje, které jste Správci poskytli, jsou zpřístupněny pouze Správci a v rozsahu nezbytném pro jeho činnost pak zpracovatelům či jiným příjemcům. Tím není dotčena případná povinnost Správce tyto údaje předat subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat.
V tomto smyslu Správce poskytuje k oprávněným účelům osobní údaje zejména těmto příjemcům:

 • poskytovatelům IT služeb za účelem zajištění provozu a podpory fungování webových stránek Správce,
 • externím spolupracovníkům Správce a dodavatelům za účelem plnění s Vámi uzavřené smlouvy (např. poskytovatelům stavebních prací, elektrikářských, instalatérských, údržbářských a dalších služeb souvisejících s plněním smlouvy).

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje uchovává Správce pouze po dobu plnění smlouvy nebo skončení jednání o jejím uzavření, popř. po dobu, kterou vyžaduje právní předpis nebo je to nutné z titulu oprávněného zájmu Správce, např. pro účely vyřízení či uplatnění jeho nároků.
Po ztrátě zákonného důvodu Správce provádí výmaz či likvidaci příslušných osobních údajů;
Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiný účel než plnění smlouvy, zpracovává Správce Vaše osobní údaje až do odvolání souhlasu, max. však 3 roky.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás Správce zpracovává.
 • Právo na opravu osobních údajů
  Máte právo žádat o aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nepřesné či neúplné.
 • Právo na výmaz osobních údajů
  Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.
  Toto právo máte i v případě, pokud již Správce Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy požadujete jejich další zpracování (v omezené míře), abyste mohli například u soudu uplatnit nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
  Máte právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje Správce již nadále nebude zpracovávat, pokud k tomu nebude mít zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování.

Lhůty pro vyřízení požadavků

Na Vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv Správce reaguje bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti.
Správce bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Správce ukládá v zabezpečené elektronické, popř. listinné formě a využívá je pro naplnění výše uvedených účelů.
Správce zavedl přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím.
Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Stížnost proti zpracování osobních údajů

Máte právo podat stížnost, pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, a to u dozorujícího orgánu:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111